Regulamin MYRED.pl

 • I Wstęp

  1. MYRED Mariusz Sobczyk z siedzibą w Lublinie, adres: 20-853 Lublin, ul. Żelazowej Woli 12A, wpisana do CEIDG i posiadająca numer REGON 432688000 oraz NIP 7122151442, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem MYRED.pl (sklep internetowy).

  2. Administratorem danych osobowych jest MYRED Mariusz Sobczyk z siedzibą w Lublinie, adres: 20-853 Lublin, ul. Żelazowej Woli 12A.

  3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu MYRED.pl oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

  4. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu, a także poprzez zapisanie go w wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

  5. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

  6. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

  7. Zdjęcia oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Opisy składu materiałów użytych do produkcji określonych towarów są dostarczane przez producentów.

  • II Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

   1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie prezentowanych na stronach internetowych towarów.

   2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient), a MYRED Mariusz Sobczyk z siedzibą w Lublinie.

   3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) lub specyfikacji nabywanych produktów wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

   4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

   5. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. W innym przypadku sklep może pozbawić użytkownika prawa do korzystania z serwisu.

   6. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora serwisu.

   7. Sklep podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

   8. Użytkownik, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do:

   - Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

   - Korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

   - Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej;

   - Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora sklepu;

   - Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu wyłącznie do użytku własnego;

   - Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

   • III Zawarcie umowy sprzedaży

    1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu (on-line).

    2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

    3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.

    4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.

    5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Potwierdzam” na stronie podsumowania zamówienia, użytkownik ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

    6. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Potwierdzam”) stanowi ofertę Klienta złożoną MYRED co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

    7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu oraz drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

    8. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

    9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

    10. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem drogą mailową.

    11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Dotpay lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

    • IV Dostawa i odbiór

     1. Termin realizacji zamówienia w sklepie, umieszczony na stronach produktów jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

     2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty równiej wartości zamówienia, w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłata na konto lub za pomocą serwisu Dotpay.

     3. Wszystkie realizowane przesyłki są ubezpieczone.

     4. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszczona na stronach Sklepu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przy akceptacji składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), dokument ze specyfikacją zamówienia.

     5. Podczas odbioru przesyłki, Klient powinien dokładnie sprawdzić kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i pracownika Poczty Polskiej.

     • V Ceny i metody płatności

      1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana jest na stronie sklepu i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.

      2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym podatek VAT.

      3. Klient płaci cenę za zamówione produkty i ewentualne koszty dostawy, wedle swego wyboru:

      a) przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Dotpay.pl przed dostawą. W przypadku wyboru tej metody płatności brak otrzymania należności na rachunek MYRED Mariusz Sobczyk lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Dotpay.pl) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

      b) przelewem bankowym własnym przed dostawą. Przy wyborze tej metody płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności za zamówienie na rachunku MYRED Mariusz Sobczyk.

      4. MYRED Mariusz Sobczyk zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.

      • VI Gwarancja, reklamacje i zwroty

       1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

       2. MYRED Mariusz Sobczyk jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

       3. MYRED Mariusz Sobczyk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

       4. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.

       5. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową. W przypadku sprzedaży udokumentowanej dowodem zakupu reklamację można złożyć drogą mailową poprzez wypełnienie formularza „Reklamacja” oraz odesłanie towaru wraz z ww. formularzem i dowodem zakupu, na adres: MYRED Mariusz Sobczyk, ul. Żelazowej Woli 12a, 20-853 Lublin, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonej reklamacji MYRED Mariusz Sobczyk wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.

       6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

       7. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do sklepu. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy (ew. za pomocą wykorzystania udostępnionego Klientowi formularza) a następnie przysłanie na adres sklepu na koszt i ryzyko Klienta zakupionego towaru (nieużywanego, czystego, bez zapachu i zabrudzeń np. kremy, perfumy) oraz dowodu zakupu. Pieniądze odesłane zostaną w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych na podany przez Klienta numer konta. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia oraz ewentualne koszty dostawy towarów do Klienta.

       8. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego, używanego, zabrudzonego.

       9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

       • VII Pozostałe

        1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez MYRED Mariusz Sobczyk wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub ustawieniach na stronie „Konto klienta”, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

        2. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną", zgodnie z niniejszym regulaminem. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep.

        3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

        4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

        5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.

        6. MYRED Mariusz Sobczyk zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.

        7. MYRED Mariusz Sobczyk zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu, jaki i również ich modyfikacji.

        8. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.